تیر ۱۳, ۱۳۹۹

صندوق پیشرفت

🔥💯صندوق پیشرفت💯🔥 📣صندوق”پیشرفت”هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. 🚀محتویات این صندوق؛
بهمن ۲۲, ۱۳۹۹

ساعت طلایی

🔥⚜️ساعت طلایی⚜️🔥 ‌ 💣با ورود به بازی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ امروز، هدیه ویژه زیر را دریافت کنید؛ ‌ 💥جعبه XP💥 ( ویژه سطح ۲۵ […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۹

ساعت طلایی

🔥⚜️ساعت طلایی⚜️🔥 ‌ 💣با ورود به بازی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ امروز، هدیه ویژه زیر را دریافت کنید؛ ‌ 💥دسته کارت مجموعه ترنسفرم💥 ( ویژه […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۹

جوایز روزانه کلن outlaw

جوایز روزانه کلن OUTLAW لیست جوایز روزانه یک روز AUG A3 یک روز MPT-76 یک روز KAR98 یک روز نارنجک دوبل 100 عدد اسموک یک روز […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۹

مجموعه شهریار

🔥⚜️صندوق شهریار⚜️🔥 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 📣صندوق ”شهریار” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 💣محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌ 🔹۵ عدد دسته کارت کوانتوم ویژه ‌‌‌‌‌🔸۵ عدد دسته کارت […]