فروردین ۲۲, ۱۴۰۰

صندوق سنندج زولا

🔥⚜️صندوق سنندج زولا⚜️🔥 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌📣صندوق ”سنندج” هم‌اکنون موجود در فروشگاه بازی. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🚀محتویات این صندوق؛ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🔹۱ روز اسلحه M93R 🔹۱ عدد جعبه دستکش ۱۴۰۰ 🔹۲ عدد دسته‌کارت تضمینی […]