فرم شرکت در مسابقات

مهلت ثبت نام در مسابقه

[gravityform id=”7″ title=”false” description=”true” ajax=”true”]

جایزه نفر اول : مبلغ 40 هزارتومان حساب کاربریش در فروشگاه کلن شارژ می شود.

جایزه نفر دوم : مبلغ 35 هزارتومان حساب کاربریش در فروشگاه کلن شارژ می شود.

جایزه نفر سوم : مبلغ 30 هزارتومان حساب کاربریش در فروشگاه کلن شارژ می شود.

! توجه : درصورت عدم مغایرت آیدی داخل بازی از مسابقات حذف می شوید.

برای شرکت در هر یک از نوع های قتل عام باید به صورت جداگانه فرم پر کرده و هر ثبت نام باید مبلغ 2 هزارتومان جهت شرکت در مسابقه پرداخت شود.

شرایط شرکت در مسابقات :

1 – داشتن تیم اسپیک
3 – دنبال کردن آیدی اینستاگرام به آدرس : outlawgame.ir برای اطلاع از تایم مسابقات.

نفر دوم

کلن:OUTLAW
اسم بازیکنان:

نفر اول

کلن:OUTLAW
اسم بازیکنان:

نفر سوم

کلن:OUTLAW
اسم بازیکنان: