شرایط و اسپانسری کلن OUTLAW

شرایط الزامی عضویت

1- داشتن ادب و اخلاق

2- سن +16

3- داشتن تیم اسپیک (مایک سالم)

4- لول +35

5- پرکردن فرم عضویت در سایت

اسپانسری OUTLAW

روزانه 2 تا وار بزنید برنده بشید عکس بخش امتیاز با گوشیتون بگیرید و به همراه ایمیل به دایرکت اینستا گرام کلن به آدرس outlawgame.ir ارسال کنید سپس به بخش هدیه روزانه کلن رفته و گردونه شانس بچرخانید سپس ادمین کلن جایزه شمارو ارسال خواهد کرد

اسپانسری OUTLAW

باز زدن روزانه 3 عدد وار

و ارسال عکس به دایرکت

اینستا گرام و چرخاندن

گردونه شانس جایزره روزانه خود را دریافت کنید